بارسین ناناز

barsin tavakoli

 

تو که باشی بس است...

مگر من به جز نفس چه میخواهم..!!